Hluk tepelných čerpadel a klimatizací

18. května 2020 | Luboš Popelák | 

Jako stavebníci rodinného domu, nebo jakéhokoli jiného objektu menšího rozsahu, na problém s hlukem narazíte, pokud se v souvislosti s výstavbou stanete provozovatelem stacionárního zdroje hluku. Takovým zdrojem hluku nejčastěji bývá výměník tepelného čerpadla nebo klimatizace, který je umístěný vně objektu a ovlivňuje tak okolní stavby určené k bydlení.

Kdo má na starosti řešení této problematiky?

Dotčeným orgánem a autoritou rozhodující v problémech s hlukem je orgán ochrany veřejného zdraví, tj. příslušná Krajská hygienická stanice (KHS). S tímto úřadem můžete jednat Vy jako stavebník, nebo Váš projektant řešící inženýring stavby. Doba vyjádření KHS k předloženým dokumentům je 30 dní.

V jaké fázi je třeba hluk řešit?

Dokumentaci k hlukovým poměrům v lokalitě souvisejícím s provozem tepelného čerpadla, nebo klimatizace si KHS může vyžádat buď při stavebním řízení, kdy se Vaše stavba povoluje, nebo až při kolaudaci domu. Při stavebním řízení se zpracovává hluková studie, která vyhodnotí šíření hluku lokalitou. Pokud se zdroj hluku řeší až po jeho realizaci, například pokud uděláte změnu ve Vašich stavebních záměrech a rozhodnete se pro klimatizaci, či tepelné čerpadlo v průběhu výstavby, situace se řeší autorizovaným měřením hluku.

Je lepší studie, nebo měření hluku?

Pro stavebníka je ekonomičtější variantou hluková studie, která se dělá „od stolu“. V tomto případě není nutné oslovit autorizované pracoviště. Nevýhodou hlukové studie je její výrazně nižší přesnost, a proto je třeba deklarovat hodnoty hluku o 3 dB nižší, než je hygienický limit. Měření hluku je oproti hlukové studii obecně dražší variantou, neboť je k němu potřeba autorizovaného pracoviště, pravidelně ověřovaného měřicího vybavení a také je třeba k němu připočíst náklady na cestu. Oproti hlukové studii je ovšem přesnější.

Kdy je nutné doložit hlukovou studii, nebo měření hluku?

Jestli je nutné doložit hlukovou studii, či měření hluku vyhodnotí příslušná KHS na základě podkladů o zdroji hluku. Jde o individuální posouzení. V praxi je tato povinnost ukládána při vzdálenosti maximálně několika desítek metrů. Například u výměníku tepelného čerpadla o akustickém výkonu 65 dB je teoretická vzdálenost relevantního ovlivnění cca 10 – 15 m v závislosti na podmínkách lokality.

Jaké limity je třeba splnit a kde?

Hluk se v tomto případě zpravidla posuzuje v tzv. CHVePSu / CHVePu (chráněný venkovní prostor stavby / chráněný venkovní prostor). Jedná se o prostor do 2 m před oknem obytné místnosti, nebo nezastavěný prostor určený k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce. V praxi to je tedy nejčastěji nejbližší obytné okno Vašeho souseda. Zde musí být splněn hygienický limit 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Pokud bude zaznamenána tzv. tónová složka hluku, tj. důraz na hluk v určitých frekvencích (pro tyto zdroje typické) hygienický limit se snižuje o 5 dB. Důvodem snížení limitu je, že tónová složka způsobuje vyšší „nepříjemnost a slyšitelnost“ hluku pro lidské ucho.

Jak se připravit na měření hluku a hlukovou studii?

Jelikož je hygienický limit poměrně přísný, je třeba měření uskutečnit v době, kdy jsou vhodné meteorologické podmínky a v lokalitě je relativní klid. Měření se tak často uskutečňuje v nočních hodinách. Doba celého procesu měření se obvykle pohybuje okolo 1 hodiny. Nutností je dohodnutí se sousedem, který je hlukem nejvíce ovlivněn, aby měření na svém pozemku umožnil. Během měření je třeba na požádání zdroj hluku vypnout / zapnout. K hlukové studie je třeba doložit zákres s umístěním zdroje hluku a technický list k prostudování jeho akustických parametrů. Máte-li k dispozici, pak také vyjádření příslušných úřadů.