Měření hluku a vibrací pro kategorizaci prací – BOZP

20. května 2020 | Luboš Popelák | 

Tento příspěvek je určený k informování zaměstnanců zatěžovaných hlukem a vibracemi a stejně tak i jejich zaměstnavatelům, kteří jsou nuceni se touto problematikou zabývat při kolaudaci nových pracovních prostor a v souvislosti s BOZP. Čtěte více a zjistěte, že hluk a vibrace na pracovišti lze eliminovat i jednoduše.

Jaké hladiny hluku a vibrací jsou přípustné?

Základní mezník přípustnosti hlukové zátěže naše legislativa stanovuje pomocí dvou hodnot. První hranicí je zprůměrovaná hluková expozice pracovníka na dobu jeho běžné směny – 8 hodin, respektive počet směn za určité období (LAeq,8h). Přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku působícího na pracovníka nepřesahuje za dobu jeho směny hladinu 85 dB. V případě prací náročných na pozornost, soustředění a tvůrčí činnost je to 50 dB. Druhou limitní hodnotou přípustné hlukové expozice je špičková hladina akustického tlaku (LCpeak) nepřesahující 140 dB. Tyto hodnoty jsou směrodatné pro většinu případů posouzení hlukové zátěže v pracovním prostředí.

Vibrace se posuzují více způsoby, podle toho jakým způsobem na zaměstnance působí. Nejčastějším případem jsou vibrace přenášené na ruce. Zde je limit přípustné expozice pracovníka zprůměrované na dobu směny – 8 hodin (Lahv,8h) stanoven do výše 128 dB. Měřenou veličinou je průměrná hladina zrychlení vibrací. Měření se provádí ve třech osách, tzv. tříosým snímačem. Dále může být hodnocen celkový vliv vibrací na člověka, na části jeho těla (hlava, sedací ústrojí), nebo vliv vibrací na člověka v budovách.

Jak snížit expozici zaměstnanců?

Možností jak chránit svoje pracovníky před hlukem:

– Dbejte na dobrý technický stav zařízení a jeho správné používání

– Reorganizujte pracoviště

– Eliminujte zdroj hluku pomocí tlumičů

– Instalujte protihlukové paravany / stěny / panely / závěsy – čím blíže zdroji budou, tím efektivnější bude jejich účinek

– Nasaďte zaměstnancům osobní ochranné pomůcky – špunty / sluchátka

K zavádění protihlukových opatření je vhodné přizvat na konzultaci někoho povolaného. Budete mít jistotu, že opatření, která stojí mnohdy nemalé peníze, budou mít skutečný vliv na zdraví a pracovní výkony Vašich zaměstnanců. Samostatnou kapitolou je pak akusticky příjemné prostředí k duševní práci. Myslí se tím např. kanceláře, call centra, zasedací místnosti, apod. Příspěvek zabývající se srozumitelnosti, dobou dozvuku a akustickou optimalizací prostoru obecně zveřejníme v budoucnu.

Možností jak chránit svoje pracovníky před vibracemi:

– Dbejte na dobrý technický stav zařízení a jeho správné používání

– Realizujte pružné uložení stroje

– Pořiďte antivibrační rukojeti

– Reorganizujte práci. U jednoho stroje se například bude střídat více pracovníků, vlivem čehož dojde ke snížení průměrné expozice pracovníka na dobu jeho směny

– Vybavte pracovníky antivibračními rukavicemi

Co dělat, když zátěž zaměstnanců překročí přípustnou mez?

Pokud snížení hlučnosti u zdroje hluku, nebo v prostoru mezi zaměstnancem a zdrojem není možné, nebo je nedostatečné, jediným řešením jsou ochranné pomůcky. Při překročení expozice hluku do 10 dB se doporučují zátkové chrániče vkládané do zvukovodu. Při expozici nad 95 dB se doporučují sluchátkové chrániče a nad 100 dB se zpravidla nasazují protihlukové přilby, které omezují rovněž kostní vedení zvuku. Pokud jsou splněny legislativní podmínky tzv. ztíženého pracovního prostředí, zaměstnanci mají právo na příplatek ke mzdě. V oblasti hluku je za ztížené pracovní prostředí považováno takové, kde je přípustný průměrný expoziční limit na směnu vyšší nejméně o 20 dB (tj. 105 / 70 dB, dle charakteru činnosti), nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku překračuje 145 dB. V případě vibrací přenášených na ruce se o ztížené pracovní podmínky dle legislativy jedná situaci, kdy je zaměstnanec exponován o více než 17 dB oproti přípustné hranici, tj. ve výši 145 dB.

Který orgán na problematiku dohlíží a co je to kategorizace prací?

Na podmínky hluku a vibrací v pracovním prostředí dohlíží orgán ochrany veřejného zdraví, tj. příslušná Krajská hygienická stanice (KHS). Tato instituce potom řídí rozřazování pracovních pozic do čtyř kategorií, které vzestupně hodnotí vliv pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců. Kategorizace prací je obvykle řešena v rámci BOZP.

Zařazení do kategorizace prací z hlediska hluku a vibrací:

LAeq,8h – Ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu 8 hod.

LCpeak – Hladina špičkového akustického tlaku C

Lahv,8h – Průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací za dobu 8 hod.

Měření hluku a vibrací pro účely kategorizace prací?

Pro zařazení do druhé, třetí a čtvrté kategorie je nutné provést měření, které může uskutečnit pouze k tomu autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř. Měření bude provedeno na všech pracovních pozicích zaměstnance. Pro vyhodnocení a dopočet exponovanosti je nutné znát dobu výkonu práce na jednotlivých pozicích a harmonogram pracovních přestávek. Měření se provádí přímo při výkonu práce. Mikrofon pro měření hluku je umístěn do oblasti ucha zaměstnance, k měření vibrací přenášených na ruce se používá tříosý snímač upevnění na rukojeť, či část stroje, skrze níž se vibrace šíří do rukou. Výstupem je protokol sloužící jako podklad pro zařazení pracovníka do pracovní kategorie 1 – 4.