Potíže s hlukem a možnosti nápravy

18. května 2020 | Luboš Popelák | 

Nevíte si rady s hlukem uvnitř bytu? Špatně spíte a nemůžete nalézt odpovědi na svoje otázky jak situaci vyřešit? Tento příspěvek by Vám měl objasnit, jaké jsou příčiny rušení Vašeho klidu, jak na tento problém nahlíží legislativa a co můžete udělat pro nápravu. Popíšeme Vám také cestu k dovolání se spravedlnosti v případech hluku z dopravy, průmyslu, nebo stavební činnosti.

Jaké jsou základní rozdíly v hluku?

Možnosti bránit se proti hluku závisí na jeho charakteru. Zjednodušeně řečeno, šíří-li se hluk ve Vašem domě, nebo z domu sousedního, situace se řeší uvnitř bytu, v tzv. chráněném vnitřním prostoru stavby. Příkladem může být výtah, kotel, vzduchotechnika, ale také reprodukovaná hudba, apod. Povinnost zajistit dodržení hygienických limitů je na straně majitele, či provozovatele domu / daného prostoru v domě. Dalším problémem může být hluk z vnějšku. Typicky z dopravy, ale také ze stavební činnosti, nebo provozu průmyslového areálu. V tomto případě zákon ukládá povinnost ochránit Vás před hlukem opět provozovateli zdroje hluku. Hluk pronikající do bytu z vnějšku se obvykle řeší už v prostoru před okny obytných místností, kde musí být splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor stavby. Pokud jej nedokáže provozovatel dodržet, přikračuje se k protihlukovým opatřením, jako jsou protihlukové stěny, výměny vozovky, rekonstrukce trati, či tzv. individuálním protihlukovým opatřením jako je např. výměna oken. Posledním typem ruchu a dalo by se říct evergreenem bytových domů je sousedský hluk. V tomto případě jsou šance na efektivní obranu nízké. Je-li Váš byt součástí novostavby, můžete se bránit ve smyslu reklamace pořízeného bytu (nejsou splněny minimální neprůzvučnosti stěn) a snažit se prodejce přimět k dalším stavebním zásahům. Možností je také vlastní investice do zlepšení akustických vlastností stavební konstrukce bytu. Máte-li pocit, že ani lepší stavební konstrukce neeliminuje hluk a problémem jsou spíše sousedi samotní, Váš případný spor s nimi má občansko-právní charakter. Vzájemné vyrušování se skrze příčky nebo strop není předmětem paragrafů, které řeší dodržování hygienických limitů hluku.

Jak se mohu bránit ruchu uvnitř bytu v případě, že se nejedná o sousedský hluk?

Jak už bylo nastíněno výše, hluk ve Vašem domě, nebo z domu sousedního je třeba posoudit uvnitř bytu. Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru stavby se stanovuje zvláště pro denní (6:00 – 22:00) a noční dobu (22:00 – 6:00). Jeho výše je 35 – 40 dB ve dne a 25 – 30 dB v noci, v závislosti na zdroji hluku. Tyto hodnoty jsou poměrně nízké a měly by poskytnout dobré podmínky pro klidný spánek a běžnou denní činnost uvnitř bytu. Pokud tedy nemůžete spát, braňte se. Pokud bude zjištěno překročení limitu, jste v právu. Sjednejte nápravu pomocí autorizovaného měření hluku. Protokol, který bude k tomuto měření vystaven, Vám poskytne možnost se domáhat spravedlnosti. Pokud se ani tak nedohodnete s provozovatelem zdroje hluku, spor předložte Krajské hygienické stanici.

Jaké jsou možnosti bránit se proti hluku ze sousedního bytu?

Hluk může mít dvojí charakter. Jestliže Vás trápí hluk od souseda nad Vámi, pravděpodobně se jedná o tzv. kročejový hluk. Ten se projevuje jako mechanické nárazy šířící se skrze podlahu / strop a dále obecně přes konstrukci domu, či skrze stoupačky například. Slyšíte potom chůzi, posouvání židle, pád kuchyňského náčiní, apod. Toto je způsobeno nevhodným odizolováním podlahy, či jiných konstrukčních částí domu, pomocí tzv. zvukoizolačních materiálů. Nejefektivnějším řešením je rekonstrukce a odizolování podlahy sousedů nad Vámi. Pokud Vás ruší hluk z chodby nebo vedlejšího bytu (televize, hovor lidí, štěkot psa…), příčinnou je nízká neprůzvučnost stěny či dveří. Toto lze efektivně vyřešit pořízením kvalitnějších dveří, či realizací „předstěny“ o vysoké neprůzvučnosti, sestavené například z lisovaných desek dodavatele www.akusticka-pena.cz upevněných na lehkou stavební konstrukci přímo u Vás v bytě.

Jak se mohu bránit ruchu přicházejícím z vnějšku, například od dopravy, či průmyslu?

Trápí-li Vás hluk z dopravy, průmyslového areálu, či stavební činnosti, situace se řeší již před domem, v tzv. chráněném venkovním prostoru stavby. Klíčovým místem je zpravidla prostor před nejzatíženějším oknem obytné místnosti. Stanovení hygienického limitu v tomto prostoru je komplikované a vydalo by na jeden celý příspěvek. Tomuto tématu se budeme věnovat někdy příště. Pokud jste již odhodlaní situaci řešit, ozvěte se nám. Stanovení hygienického limitu a možnosti Vaší obrany společně probereme. Jak už bylo řečeno, zákonná povinnost chránit Vás před hlukem je na straně provozovatele hluku a Vaší obranou je protokol o autorizovaném měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.